Víte, že nejdražší zahradnictví je v průměru o 64 % dražší?

Podmínky ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Společnost Garlo s.r.o., IČO: 06183506, se sídlem Petrohradská 1570/5, Vršovice, 101 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 277661 (dále jen „Provozovatel“), coby správce osobních údajů, tímto informuje o zpracování osobních údajů návštěvníků webu na adrese www.garlo.cz (dále jen „Návštěvník“), které provádí v souvislosti s provozem daného webu (dále jen „Web“) a s poskytováním služby zprostředkování ve vztahu k nabídkám služeb třetích stran prezentovaných na Webu (dále jen „Služba zprostředkování“). Součástí tohoto dokumentu jsou informace o právech, které subjektům údajů v souvislosti s tímto zpracováním náleží.

Pro jakékoli otázky týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv využijte tento kontakt:

e-mail: zahradnictvi@garlo.cz

 

 1. Za jakým účelem a jaké osobní údaje zpracováváme?

 

 

1.1. Uzavření a plnění Smlouvy o zprostředkování s Návštěvníkem

Provozovatel poskytuje Službu zprostředkování na základě smlouvy uzavřené s Návštěvníkem za podmínek a postupem dle příslušných obchodních podmínek Provozovatele (dále jen „Smlouva o zprostředkování“). Podstatou Služby zprostředkování je přesměrování Návštěvníka na webové stránky třetí strany, kde může Návštěvník zakoupit produkty, jejichž nabídka je uveřejněna na Webu (dále jen „E-shop“). Aby Provozovatel mohl poskytnout Službu zprostředkování, musí být schopen identifikovat Návštěvníka a určit, že Návštěvník, který využil Službu zprostředkování, byl přesměrován na E-shop. Pro tento účel Provozovatel zpracovává tyto osobní údaje:

 • IP adresa Návštěvníka / session ID Návštěvníka,

 • informace o požadovaném produktu třetí strany,

 • další informace z komunikace s Návštěvníkem a informace o plnění Smlouvy o zprostředkování.

 

Bez výše uvedených údajů není možné Smlouvu o zprostředkování uzavřít ani splnit. Právním titulem zpracování těchto údajů je uzavření a plnění Smlouvy o zprostředkování na žádost Návštěvníka.

 

1.2. Oprávněné zájmy Provozovatele

V odůvodněných případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje i na základě právního titulu, kterým je ochrana jeho oprávněných zájmů. Provozovatel však vždy důsledně posuzuje a dbá, aby zájem na zpracování Vašich údajů za tímto účelem nepřiměřeně nezasáhl do Vašeho soukromí.

Prokázání práva na provizi za zprostředkování: V případě, že se Návštěvník prostřednictvím Nabídky Produktu proklikne na E-shop, dostane Provozovatel od třetí strany provozující E-shop drobnou provizi.

Provizi platí provozovatel E-shopu. Provozovatel v rámci oprávněného zájmu na možnosti prokázat právo na získání provize od provozovatele E-shopu zpracovává údaje uvedené v odst. 1.1 tohoto dokumentu.

 

Důkaz o souhlasu s podmínkami Provozovatele: Smlouva o zprostředkování se uzavírá elektronickými prostředky, kdy Návštěvník souhlas s podmínkami Služby zprostředkování vyjadřuje proklikem na E-shop. V zájmu ochrany oprávněných zájmů Provozovatele (abychom měli důkaz, že konkrétní Návštěvník souhlasil s podmínkami Provozovatele v konkrétním znění) uchovává Provozovatel data nezbytná k identifikaci Návštěvníka v rozsahu uvedeném v odst. 1.1 tohoto dokumentu a údaj o času prokliku (využití Služby zprostředkování).

Obrana a uplatňování právních nároků Provozovatele: Provozovatel může osobní údaje uvedené výše v tomto dokumentu zpracovávat pro účely ochrany oprávněného zájmu, kterým je zajištění možnosti obrany Provozovatele v rámci případných právních sporů, řízení před soudem či při kontrolách ze strany státních orgánů nebo jiných orgánů veřejné správy. Tyto údaje Provozovatel zpracovává, aby byl schopen v případě potřeby prokázat, že jednal v souladu se smluvními povinnostmi a právními předpisy.

Analýza a zlepšování Webu: Provozovatel může zpracovávat i data o aktivitě Návštěvníka v rámci Webu pro účely ochrany oprávněného zájmu – analýzy užívání Webu a jeho dalšího zlepšování. Pro tyto účely Provozovatel může sbírat a dále zpracovávat data získaná prostřednictvím tzv. cookies, kdy podmínky užívání cookies jsou popsány v dokumentu „Zásady používání souborů cookies“ dostupném na Webu.

 

1.3. Plnění povinností plynoucích z právních předpisů

Provozovatel musí zpracovávat osobní údaje v případech, kdy mu to ukládá právní předpis. Pro tento účel Provozovatel může zpracovávat zejména osobní údaje v rozsahu vyžadovaném příslušnými právními předpisy v souvislosti s povinností Provozovatele vést účetnictví a při plnění souvisejících daňových povinností, případně pak pro plnění povinností uložených zákonem o archivnictví.

 

2. Od koho osobní údaje dostáváme a komu je předáváme?

Osobní údaje získáváme primárně od subjektů údajů. Nezjišťujeme si o Vás žádné další údaje, kromě těch, které nám Návštěvníci sami sdělí, resp. které vzniknou jejich aktivitou v rámci Webu.

Osobní údaje můžeme předávat za podmínek stanovených právními předpisy orgánům veřejné správy, u nichž nám to právní předpis přikazuje, nebo pokud si to daný orgán v rámci svých kompetencí vyžádá.

Pro zpracování dat využíváme tyto zpracovatele:

 • Google

 • Shoptet

 

Osobní údaje nejsou předávány mimo EU, pokud není výše uvedeno jinak.

 

3. Jak zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme manuálně v souladu s příslušným účelem, kde je nezbytné či vhodné manuální zpracování. Při správě osobních údajů mohou vystupovat naši zaměstnanci či jiné osoby pro nás pracující, a to mimo jiné za účelem odstraňování chyb, nepřesností apod. Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Osobní údaje mohou být zpracovávány v elektronické podobě automatizovanými prostředky, a to konkrétně v rámci software zajišťujícího chod Webu, nebo systémy jednotlivých zpracovatelů, jak jsou uvedeni výše.

Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou péči a ochranu. Staráme se, abyste neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti a na Váš soukromý a osobní život.

 

4. Jak dlouho zpracováváme osobní údaje?

4.1. Smlouva o zprostředkování

Osobní údaje zpracovávané pro účely uzavření a plnění Smlouvy o zprostředkování zpracováváme po dobu jejího uzavření a plnění (tj. po dobu nezbytnou k přesměrování Návštěvníka na E-shop).

I poté můžeme osobní údaje zpracovávat pro následující účely:

 

4.2. Oprávněné zájmy

Osobní údaje i po ukončení Smlouvy zpracováváme pro ochranu našich oprávněných zájmů (tj. pro účely obrany před případnými nároky Návštěvníků nebo třetích stran, a to i před soudem, pro účely evidence a prokázání souhlasu s obchodními podmínkami a pro účely prokázání práva na provizi za zprostředkování) po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt, které mohou být v České republice trvat až po dobu 15 let od vzniku relevantní události. Pokud nedojde k uplatnění relevantního nároku, je tato doba typicky 5 let od ukončení Smlouvy.

Informace o užívání Webu pro účely ochrany oprávněného zájmu na provádění analýzy jeho užívání a zlepšování zpracováváme po dobu 2 měsíců. Po uplynutí této doby můžeme tyto údaje dále zpracovávat jen v anonymizované podobě.

 

4.3. Plnění právních povinností

Osobní údaje zpracované z titulu našich zákonných povinností zpracováváme ve lhůtách stanoveným těmito zákony.

 

4.4. Delší zpracování

Osobní údaje mohou být zpracovány i déle, než je uvedeno výše, v případě, kdy vznikne relevantní důvod pro další zpracování, typicky je zahájeno správní či soudní řízení, pro které jsou osobní údaje relevantní.

 

5. Jaká máte práva?

V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech Vašich osobních údajů. Toto můžete realizovat pomocí e-mailu uvedeného v záhlaví tohoto dokumentu.

Odvolání souhlasu se zpracováním: U osobních údajů, které nejsou zpracovány na základě souhlasu, není možné odvolávat souhlas se zpracováním. Vždy však na základě Vaší žádosti posoudíme, zda je nutné Vaše osobní údaje stále zpracovávat pro některý z výše uvedených účelů.

 

Vaše další práva:

Vždy Vás budeme informovat o:

 • účelu zpracování osobních údajů,

 • osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,

 • povaze automatizovaného rozhodování včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového rozhodování pro subjekt údajů,

 • příjemci, případně kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje předány, a v případě předání osobních údajů do třetí země i o vhodných zárukách vztahujících se na předání k zajištění bezpečnosti osobních údajů,

 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,

 • veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.

 

Mezi Vaše další práva patří:

 • požádat nás o vysvětlení,

 • požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),

 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, nebo požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili,

 • podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů,

 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

Tyto Informace o zpracování osobních údajů jsou účinné od 1.11.2022.

Affiliate program

Vytvořil Shoptet & Shoptak.cz